dan soe hy in skepen entiteit wêze."

"De Skepper hat gjin begjin.

Amnon Yitzchak

Soe de Skepper in begjin hawwe'

Bewiis fan God yn fiif minuten

Icon

Biet God

Hawwe wy as skepen wêzens wearde fan God besteande? Wat betsjut "God bestiet"?Foar hokker doel hat God ús skepen en ús stipe? Is der in godlike winsk fan ús, de skeppe wêzens, dêr't God ús foar makke hat?
Lês mear
Icon

Wa is God?

Wat is de betsjutting fan God yn relaasje ta de folken yn it algemien?Wat is de betsjutting fan God relatyf oan it yndividu?Is der in ferskil yn betsjutting tusken ien folk en in oar?
Lês mear
Icon

Bewiis fan God

Is God in sichtbere, of ûnsichtbere, entiteit? Is God in entiteit dy't foar altyd bestien hat, of hat er op in stuit yn 'e tiid foarme? is God beheind ta ien fan ús sintugen of is hy boppenatuerlik?..
Lês mear

Bewiis foar Gods bestean

De Big Bang teory

Wat ferwachtet God fan ús?

Bewize dat God bestiet

De mooglikheid fan willekeurige skepping

God foar it earst kennen

Hoe waard God berne?

Hoe waard God berne?

Wêrom komme wy nei dizze wrâld?

Bewiis fan God yn fiif minuten

Konflikt tusken religy en evolúsje

God set grinzen

Kontakt Mei Ús Opnimme